Informacje o nowych artykułach i sposobach oszczędzania pieniędzy prosto na Twój e-mail

Etapy postępowania sprawy karnej

Etapy postępowania sprawy karnej Procedura karna jest przeprowadzana według ściśle określonych reguł, które odnaleźć możemy w Kodeksie postępowania karnego. Przeprowadzanie tego rodzaju spraw możemy podzielić tak naprawdę na dwa zasadnicze etapy. Jak więc w praktyce wygląda rozpoznanie sprawy karnej? I etap – postępowanie przygotowawcze Sprawa karna zaczyna się od działań organów ściągania – są nimi prokuratura oraz policja. W zależności od typu danego przestępstwa, ich działania mogą być podejmowane z urzędu lub na wniosek oznaczonej osoby (najczęściej pokrzywdzonego danym czynem). Postępowanie przygotowawcze można określić jako etap przedwstępny sprawy karnej, mający na celu ustalenie czy rzeczywiście mogło dojść do popełnienia przestępstwa i czy można wobec określonej osoby postawić zarzuty. Postępowanie przygotowawcze może przybrać formę: śledztwa – prowadzone jest w sprawach o najcięższe przestępstwa (np. zabójstwo), dochodzenia – prowadzone jest w sprawach o tzw. „mniej poważne” przestępstwa (np. wobec przestępstw zagrożonych karą

Read More »

Obrońca oskarżonego – najważniejsze informacje

Obrońca oskarżonego pełni bardzo ważną rolę w postępowaniu sądowym. Jego zadaniem jest wykazanie przed sądem, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu czynu, ewentualnie wnioskowanie o mniejszy wymiar kary. Kto tak naprawdę może być obrońcą w postępowaniu karnym i w jaki sposób go ustanowić? Kto może być obrońcą w postępowaniu karnym? Zgodnie z treścią art. 82 Kodeksu postępowania karnego, obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. W rzeczywistości obrońcą może być więc jedynie adwokat lub radca prawny.  Powyższy wymóg podyktowany jest dużym stopniem sformalizowania procedury karnej, a przez to koniecznością posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu postępowania i prawa karnego.  Obrońca – czy zawsze jest potrzebny? KPK dzieli obrońców w oparciu o jeszcze jedno dodatkowe kryterium – wyboru oskarżonego. Co do zasady obrona jest uprawnieniem takiej osoby, z którego

Read More »

Etapy postępowania sprawy karnej

Etapy postępowania sprawy karnej Procedura karna jest przeprowadzana według ściśle określonych reguł, które odnaleźć możemy w Kodeksie postępowania karnego. Przeprowadzanie tego rodzaju spraw możemy podzielić tak naprawdę na dwa zasadnicze etapy. Jak więc w praktyce wygląda rozpoznanie sprawy karnej? I etap – postępowanie przygotowawcze Sprawa karna zaczyna się od działań organów ściągania – są nimi prokuratura oraz policja. W zależności od typu danego przestępstwa, ich działania mogą być podejmowane z

Continue Reading

Obrońca oskarżonego – najważniejsze informacje

Obrońca oskarżonego pełni bardzo ważną rolę w postępowaniu sądowym. Jego zadaniem jest wykazanie przed sądem, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu czynu, ewentualnie wnioskowanie o mniejszy wymiar kary. Kto tak naprawdę może być obrońcą w postępowaniu karnym i w jaki sposób go ustanowić? Kto może być obrońcą w postępowaniu karnym? Zgodnie z treścią art. 82 Kodeksu postępowania karnego, obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju

Continue Reading

Dobrowolne poddanie się karze

  Przestępcy czy sprawcy wykroczeń z reguły nie przyznają się do winy i za wszelką cenę starają się uniknąć odpowiedzialności za popełnione czyny. Im więcej dowodów świadczy przeciwko podejrzanemu lub oskarżonemu, tym większa szansa, że zostanie on skazany. Czy dobrowolne poddanie się karze jest w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem? Czy oskarżony może przyznać się do winy? Sprawy karne mogą trwać latami, szczególnie jeśli pokrzywdzony lub oskarżony celowo wydłuża postępowanie (np.

Continue Reading

Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – art. 335 k.p.k.

  Jedną z form dobrowolnego poddania się karze jest skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest szybkość postępowania sądowego. Co ciekawe, w niektórych sytuacjach oskarżony może liczyć też na mniejszy wymiar kary.  Czy oskarżony może przyznać się do winy? Postępowanie karne ma na celu ustalenie czy doszło do popełnienia przestępstwa. Czasami okoliczności danej sprawy są tak oczywiste, że wydanie wyroku skazującego jest tylko formalnością. Będzie tak chociażby wtedy,

Continue Reading

Warunkowe umorzenie postępowania

  Wykazanie winy i sprawstwa danej osoby nie zawsze oznacza konieczność wydania wyroku skazującego. Przepisy prawa karnego dopuszczają bowiem zastosowanie tzw. warunkowego umorzenia postępowania. Sprawdźmy jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tej instytucji i jakie skutki ona ze sobą niesie. Czym jest warunkowe umorzenie postępowania? Warunkowe umorzenie postępowania jest określone jako wstrzymanie reakcji karnej na dane przestępstwo. Innymi słowy, z okoliczności danej sprawy jasno wynika, że doszło do popełnienia

Continue Reading

Sprzeciw od wyroku nakazowego

  Niektóre sprawy karne są na tyle proste, że sąd ma możliwość wydania w nich wyroku nakazowego. Ma on zawsze charakter skazujący i wydawany jest przez sąd na jednoosobowym posiedzeniu niejawnym. Jeśli oskarżony nie jest zadowolony z takiego rozstrzygnięcia, zawsze może wnieść stosowne odwołanie – trzeba jednak wiedzieć jak i kiedy to zrobić. Czym jest wyrok nakazowy? Postępowanie nakazowe jest instytucją prawa procesowego, której stosowanie zastrzeżono do najbardziej oczywistych przypadków,

Continue Reading

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

  Niestawiennictwo w sądzie w istotny sposób wpływa na wydłużenie czasu trwania danego postępowania. Takie zachowanie, zarówno ze strony świadka czy strony, stanowi istotna blokadę dla sądu i uniemożliwia szybkie wydanie wyroku. Nic więc dziwnego, że nieobecność w sądzie może być usprawiedliwiona tylko konkretnymi okolicznościami.  Obowiązkowe stawiennictwo na rozprawie – kogo dotyczy? W sądowym postępowaniu karnym biorą udział różne podmioty, wśród nich możemy odnaleźć oskarżonego, obrońcę, oskarżyciela, pokrzywdzonego oraz świadków.

Continue Reading

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

  Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa nie zawsze będzie wystarczające do tego, aby doszło do skazania określonej osoby. Postępowanie przygotowawcze może w ogóle nie zostać wszczęte, jeśli organ ściągania uzna, że nie ma wystarczających podstaw, aby przypuszczać, że w ogóle doszło do jakiegokolwiek czynu zabronionego. Nawet wszczęte dochodzenie nie gwarantuje, że sprawa zostanie przekazana do sądu – wtedy jednak istnieje możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia.  Rodzaje postępowania przygotowawczego

Continue Reading

Hey! I am Michał. Thanks to making money on my blog and making reasonable savings, I can afford a lot. I want to show you how to take care of your home budget, get out of debt, increase savings and take care of a decent retirement yourself.

Download Excele free

Already more than 109,900 people have signed up for my newsletter (zero spam – only information about new articles).
Sign up and you will receive a set of 23 Excel calculators that will help you calculate the cost of utilities, calculate loan installments, calculate your net value, check the profitability of online currency exchange offices, learn how to categorize expenses and much more!

My finance book

Step by step guides

Recent comments

Recent Comments

    Article tags